KADIN KURULTAYLARI

Ateşten gömlekler giydik

Sevgiden rüyalar kurduk

Her güzellikte VARDIK

Kavgada VARIZ

Zaferde mutlaka VAR OLACAĞIZ

(KESK Kadın Sekreteri Hatice Pehlivanoğlu’nun KESK 1. Kadın Kurultayı Kitabı sunuş yazısından)

KESK’li kadınlar, genel sendikal çalışmaları yürütürken bir yandan da komisyon çalışmaları ile başlayan özgün örgütlenmelerini, KESK’in kurulmasıyla birlikte kadın sekreterliği düzeyine çıkardıklarında, on yıla yakın bir mücadele deneyimi kazanmışlardı. 

Fiili meşru mücadele olarak adlandırdıkları bu coşkulu mücadele deneyimi içinde yaşamın her alanında ve sendika içindeki cinsiyet eşitsizliklerine dair farkındalıkları artmış, ilk sendikal eğitimlerle, kolektif hazırladıkları ve yeni deneyimler edindikleri 8 Mart ve 25 Kasım etkinlikleri ile farkındalıklarını, politik bilince dönüştürmeye başlamışlardı. Fakat  kadınlar olarak farklı ayrımcılık ve ezilme deneyimleri yaşadıklarına, bunların ortadan kaldırılması amacıyla ayrı politikaların geliştirilmesi gerektiğine sendikalarını ikna edebilmek için halen çaba harcamaktaydılar. KESK’te Kadın Sekreterliğinin kurulması, işlerini biraz kolaylaştırmıştı ama daha katedecek çok yol vardı. 

Kadınlar olarak bir araya gelmeye, biriktirdikleri deneyimleri paylaşma, hayatın her alanındaki eşitsizlik ve şiddet üzerine çalışma ve en önemlisi de sendikal mücadele içinde bir yol haritası çıkarma ihtiyacı duyuyorlardı. 

Gerek bu ihtiyaca karşılık olarak düzenledikleri ilk kadın kurultayları gerekse de sonrasındakilerin, KESK’li kadınların kesişimsel sendikal mücadele tarihleri içinde çok belirleyici bir rolü oldu. 


Çünkü bu kurultaylar;

 • Kurultay süresindeki birkaç günlük çalışmadan ibaret etkinlikler olmadı. Kurultaylar, bir yıla yayılan hazırlık çalışmaları ile kolektif çalışma, ortak dil ve kimlik oluşturma, eğitim, örgütlenme ve eylem platformları olarak işlev gördü.
 • Hazırlanırken anketler uygulandı, araştırmalar yapıldı, toplantılar, paneller düzenlendi. 
 • Sendikaların, kadın kamu emekçileri ile yakın ilişki kurmasını sağladı: Sendika aktivisti kadınlar, kurultay hazırlıkları çerçevesinde işkollarındaki kadınların sorunlarının ve taleplerin saptanması, önerilerin alınması, sonuçların paylaşılması aşamalarında işkollarındaki kadın emekçilerle yakın ilişkiler kurdular.
 • Yatay, katılımcı ve demokratik bir ilişki ve çalışma tarzı içinde KESK’li kadın kimliğinin oluşmasını sağladılar: Ülke genelindeki şubelerde örgütlü bulunan kadın komisyonları birbirleri ve genel merkezlerindeki komisyon ve sekreterliklerle sürekli iletişim içinde oldu, birbirlerini tanıdı. 
 • Hazırlık süreçlerinde, bireysel yaşantıların paylaşılarak kolektif ve politik bir mesele olarak tanımlanmasını mümkün kıldı.
 • Eğitim Sen üyesi feminist akademisyenler ile KESK’li aktivistlerin etkileşimlerini ve işbirliklerini derinleştirdi.
 • KESK’li kadınların kadın ve emekçi olmaktan kaynaklanan sorunlarına ortak çözüm yollarını tartışmalarını, bu tartışmalardan mücadele stratejileri ve eylem planları oluşturmalarını sağladı. 
 • Emekçi ve kadın olmadan kaynaklı mücadele gündemlerini, demokratikleşme, Kürt sorununun demokratik barışçıl yollardan çözülmesi, ekolojik dengenin korunması gibi genel toplumsal ve politik gündemlerden bağımsız değerlendirmediler. Kadına yönelik şiddet, dinsel dogmatizm, kadın cinayetleri, homofobi ve nefret söylemi konuları da  öncelikli gündemleri arasında yer aldı.  
 • Eylem planlarının tartışılmasını ve oluşturulmasını, KESK’li kadınların yol haritalarının belirlenmesini mümkün kıldı. Alınan kararlar sendika genel kurullarına taşındı.
 • En güçlü eşitlik kampanya kararlarının alınmasını ve hayata geçirilmesini sağladı.  KESK’in Kuruluşundan itibaren Gerçekleştirilen Kadın Kurultayları

 • Tüm Maliye Sen Kadın Kurultayı, Vardık Varız Var olacağız, 17-18 Ocak 1998
 • KESK 1. Kadın Kurultayı, Vardık Varız Varolacağız, 20-22 Şubat 1998, Ankara
 • Eğitim Sen 1. Kadın Kurultayı, Sorgulamak ve Değiştirmek, 2-4 Temmuz 2004
 • KESK 2. Kadın Kurultayı, Sözümüzü Örgütlüyoruz, Hayatı Değiştiriyoruz, 21-23 Ekim, 2004, Ankara
 • Eğitim Sen 2. Kadın Kurultayı, Özgürlüğümüz için Örgütleniyoruz, 9-10 Şubat 2011, Ankara
 • SES Kadın Sağlık Kurultayları

Menü POPUP